White Mountains - Mount Dubois Attempt 7.21.17 - KathyWing