Mount San Antonio (Baldy - 10064') 10.2.09 - KathyWing