Wheeler Peak, New Mexico (13161') 8.14.08 - KathyWing